Skip to main content

Gegevensbescherming

1. Overzicht gegevensbescherming


Algemene aanwijzingen

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht over wat er gebeurt met de op uw persoon betrekking hebbende gegevens, als u onze website bezoekt. Op uw persoon betrekking hebbende gegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie met betrekking tot het thema gegevensbescherming kunt u ontlenen aan de onder deze tekst opgenomen Verklaring Gegevensbescherming.


Gegevensverwerking op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website?

De gegevensverwerking op deze website geschiedt door de aanbieder van de website. Diens contactgegevens kunt u vinden in het Impressum op deze website.


Hoe komen wij aan uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verkregen, doordat u die aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens, die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoeken van de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bv. internet browser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). Het verzamelen van deze gegevens geschiedt automatisch, vanaf het moment dat u onze website bezoekt.


Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een storingsvrij functioneren van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen aangewend worden ter analyse van uw gebruikersgedrag.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht kosteloos informatie over herkomst, ontvangers en doel van de opgeslagen persoonlijke gegevens te verkrijgen. U hebt bovendien het recht, de correctie, verhindering of vernietiging te verlangen van deze gegevens. Met dit doel alsook voor verdere vragen met betrekking tot het thema kunt u zich altijd via het in het  Impressum aangegeven adres tot ons wenden. Verder beschikt u over een recht tot bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder. (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1010 Vienna, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Analyse-Tools en Tools van aanbiedende derden

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden tot bezwaar zullen wij u in deze Verklaring Gegevensbescherming informeren.


2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie


Gegevensbescherming

De aanbieders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen de op uw persoon betrekking hebbende gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming alsook met deze Verklaring Gegevensbescherming.

Als u gebruik maakt van deze website, worden verschillende op de persoon betrekking hebbende gegevens verzameld. Op de persoon betrekking hebbende gegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige Verklaring Gegevensbescherming verklaart, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ze verklaart ook, hoe en met welk doel dat geschiedt.

Wij wijzen erop, dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. in geval van de communicatie per E-Mail) beveiligingslekken kan opleveren. Een waterdichte beveiliging van de gegevens tegen een aanval van derden is niet mogelijk.


Informatie met betrekking tot de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Panorama Camping Gesellschaft m.b.H. & Co. KG.

Mühltal 70
6363 Westendorf

Tel.: +43 (0) 5334/6166 
 
Fax: +43 (0) 53334/6166 
 
Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of juridische persoon, die alleen of gemeenschappelijk met anderen beschikt over de doelen en middelen van de verwerking van op de persoon betrekking hebbende gegevens (bv. naam, E-Mail-adressen enz).

Opslagduur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor gegevensverwerking op deze website

Indien u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van artikel 6 lid 1 letter a AVG of artikel 9 lid 2 letter a AVG, indien bijzondere gegevenscategorieën volgens artikel 9 lid 1 AVG worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 49, lid 1, onder a) AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijvoorbeeld via apparaatvingerafdrukken), is de gegevensverwerking ook gebaseerd op artikel 25 (1) TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van artikel 6 (1) (b) AVG. Verder verwerken wij uw gegevens als deze nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van artikel 6 lid 1 (c) AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, punt f AVG. De volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring geven in elk afzonderlijk geval informatie over de relevante rechtsgrondslagen.
Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen.

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die zijn gevestigd in de Verenigde Staten of andere derde landen die niet beveiligd zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar deze derde landen en daar worden verwerkt. Wij willen u erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan beveiligingsautoriteiten zonder dat jij als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens zullen verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Vele methoden van gegevensverwerking zijn slechts met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een al verklaarde toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een eenvoudige mededeling aan ons per email voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping gerealiseerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onverlet.


Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder

In het geval van overtredingen van het gegevensbeschermingrecht heeft de betrokkene een bezwaarsrecht bij de verantwoordelijke toezichthouder. U hebt zowel recht op informatie over, correctie van, vernietiging van, beperking van de verwerking en verspreiding van op uw persoon betrekking hebbende gegevens alsook het recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder (Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1010 Wien, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).


Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht, gegevens, die wij op grond van uw toestemming of ter nakoming van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde in een gangbaar, typografisch leesbaar formaat te laten overhandigen. In het geval u de directe overdracht der gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen, in zoverre dit technisch realiseerbaar is.


SSL- resp. TLS-Versleuteling

Deze pagina gebruikt op grond van veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bij voorbeeld bestellingen of aanvragen, die u aan ons als pagina-aanbieder verstuurt, een SSL-resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding kunt u daaraan herkennen, dat de adresregel van de browser van “http://” verandert in “https://” en aan het slot-symbool in uw browser-regel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons verstuurt, niet door derden worden meegelezen.


Versleuteld betalingsverkeer op deze website

Als er na het afsluiten van een overeenkomst tot het betalen van kosten een verplichting bestaat, ons uw betalingsgegevens (bv. rekening-nummer bij incasso-machtiging) te overhandigen, worden deze gegevens voor de afwikkeling van de betaling gebruikt.

Het betalingsverkeer via de gangbare betalingsmiddelen (Visa/MasterCard, automatische afschrijving) geschiedt uitsluitend via een versleutelde SSL- resp. TLS-verbinding. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” verandert in “https://” en aan het slot-symbool in uw browser-regel.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u aan ons meedeelt, niet door derden meegelezen worden.


Informatie, blokkering, vernietiging

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op kosteloze informatie over de opgeslagen op uw persoon betrekking hebbende gegevens, de herkomst daarvan en de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en ev. een recht op correctie, blokkering of vernietiging van deze gegevens. Hiertoe alsook voor verdere vragen over het thema op de persoon betrekking hebbende gegevens kunt u zich te allen tijde via het in het Impressum aangegeven adres tot ons wenden.


Bezwaar tegen reclame-mails

Tegen het gebruik van in het kader van het verplichte Impressum gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij bezwaar gemaakt. De aanbieders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot gerechtelijke stappen in het geval van ongevraagde toezending van reclamemateriaal, bv. door middel van spam-E-Mails.


3. Gegevensregistratie op onze website


Cookies

De Internetpagina’s maken deels gebruik van zo genoemde Cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies hebben als doel, ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer geplaatst worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte Cookies zijn zo genoemde “Session-Cookies”. Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere Cookies blijven op uw apparaat opgeslagen tot u deze wist. Deze Cookies maken het ons mogelijk, uw browser bij een volgend bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen van Cookies geïnformeerd wordt en Cookies slechts bij uitzondering toestaat, het accepteren van Cookies voor bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluit of ook het automatisch wissen van de Cookies bij het afsluiten van de browser activeert. Bij het de-activeren van Cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor het uitvoeren van het electronische communicatieproces of voor het gereed houden van bepaalde, door u gewenste functies (bv. een winkelmandje) noodzakelijk zijn, worden op grond van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO opgeslagen. De website-aanbieder heeft een gerechtigd belang bij het opslaan van Cookies voor de technisch foutloze en optimale aanbieding van zijn diensten. Voor zover andere Cookies (bijv. Cookies voor de analyse van uw surfgedrag) opgeslagen worden, worden deze in deze Verklaring Gegevensbescherming afzonderlijk behandeld.


Server-Log-Gegevensbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zo genoemde Server-Log-Gegevensbestanden, die uw browser automatisch aan ons toezendt. Deze zijn:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostname van de betreffende computer
  • tijdstip van de server-aanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen gecombineerd.

GGrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter vervulling van een overeenkomst of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt.


Contactformulier

Als u per contactformulier ons aanvragen doet toekomen, worden uw aanvragen uit het aanvraagformulier met inbegrip van de door u daar aangegeven contactgegevens ten behoeve van verwerking van de aanvraag en met het oog op aanvullende aanvragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door aan anderen.

De verwerking van de in het contactformulier ingevulde gegevens geschiedt daarbij uitsluitend op basis van uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een eenvoudige mededeling aan ons per email voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping gerealiseerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onverlet.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons, tot u ons verzoekt ze te wissen, uw toestemming tot opslaan herroept of het doel van de gegevensopslag vervalt (bv. na afgesloten verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onverlet.


Registratie op deze website

U kunt zich op onze Website registreren, om gebruik te kunnen maken van extra functies op de pagina. De daartoe ingevulde gegevens gebruiken wij slechts met als doel het gebruik van het betreffende aanbod of dienst, waarvoor u zich heeft geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte invulvelden moeten volledig worden ingevuld. Anders zullen wij de registratie afwijzen.

Voor belangrijke veranderingen bij voorbeeld bij de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen gebruiken wij het bij de registratie aangegeven E-Mail-adres, om u langs deze weg te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevulde gegevens geschiedt op basis van uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). U kunt een door u aangegeven toestemming te allen tijde herroepen. Daarvoor is een eenvoudige mededeling aan ons per email voldoende. De rechtmatigheid van de al gerealiseerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onverlet.

De bij de registratie verkregen gegevens worden door ons opgeslagen, zolang u op onze website geregistreerd bent en worden vervolgens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.


Verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken op de persoon betrekking hebbende gegevens alleen, voor zover ze voor het baseren, de inhoudelijke uitwerking of verandering van de rechtsverhouding noodzakelijk zijn (bestandsgegevens). Dit geschiedt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens ter vervulling van een overeenkomst of pre-contractuele maatregelen mogelijk maakt. Op de persoon betrekking hebbende gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen, voor zover dit noodzakelijk is, om de gebruiker het gebruik van de dienst mogelijk te maken of om af te rekenen.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindigen van de zakelijke betrekking gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.
 

4. Analyse Tools en reclame


Google Analytics

Deze website gebruikt functionaliteit van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zo genoemde "Cookies". Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de Cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de USA gezonden en daar opgeslagen.

Het opslaan van Google-Analytics-Cookies geschiedt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De website-aanbieder heeft een gerechtigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als ook zijn reclame te optimeren.


IP Anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het accoord over de Europese Economische Ruimte voor de overdracht naar de USA ingekort. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. In opdracht van de aanbieder van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden dienstverlening aan de websiteaanbieder te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere gegevens door Google samengevoegd.


Browser Plugin

U kunt het opslaan van Cookies door een daartoe dienende instelling van uw browser-software verhinderen; wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval eventueel niet de functionaliteit van deze website in zijn volle omvang zal kunnen gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de Cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin download en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.


Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen, wanneer u op de volgende link klikt. Er wordt een Opt-Out-Cookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken van deze website verhindert:

Klikt U hier, om van de Google Analytics Meting uitgesloten te worden.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de Verklaring Gegevensbescherming van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


Contractgegevensverwerking

Wij hebben met Google een overeenkomst aangaande contractgegevensverwerking afgesloten en implementeren de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig.


Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden samengesteld, die verklaringen met betrekking tot leeftijd, geslacht en interessen van de paginabezoeker bevatten. Deze gegevens komen voort uit op interessen betrokken reclame van Google alsook uit bezoekersgegevens van andere aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegeschreven. U kunt deze functie te allen tijde via de advertentie-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals in het onderdeel “Herroeping tegen gegevensregistratie” is beschreven categorisch verbieden.


Google Analytics Remarketing

Onze websites maken gebruik van de functionaliteit van Google Analytics Remarketing in verbinding met de niet-apparaat-specifieke functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing gemaakte reclame-doelgroepen met de niet-apparaat-specifieke functies van Google AdWords en Google DoubleClick te combineren. Op deze manier kunnen op interessen betrekking hebbende, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw vroegere gebruiks- en surfgedrag op een eindtoestel (bv. een mobieltje) aan u aangepast werden, ook op een van uw andere eindtoestellen (bv. een tablet of PC) getoond worden.

HAls u daar toestemming voor hebt verleend, combineert Google met dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis met uw Google-account. Op die manier kunnen op ieder eindtoestel waarop u zich met uw Google-account aanmeldt, dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen aangezet worden.

Ter ondersteuning van deze functie registreert Google Analytics google-geauthentiseerde IDs van de gebruiker, die tijdelijk met onze Google-Analytics-Gegevens gecombineerd worden, om doelgroepen voor de niet-apparaat-specifieke advertentiereclame te definiëren en samen te stellen.

U kunt de niet-apparaat-specifieke Remarketing/Targeting duurzaam herroepen, waarbij u gepersonaliseerde reclame in uw Google-account de-activeert; volgt u hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het combineren van de geregistreerde gegevens in uw Google-account geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming, die u bij Google aangeven of herroepen kunt (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Bij procedures van gegevensregistratie, die niet in uw Google-account gecombineerd worden (bv. omdat u geen Google-account hebt of tegen het combineren bezwaar gemaakt hebt) berust de registratie van de gegevens op Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Het gerechtigde belang bestaat daarin, dat de website-aanbieder een belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoeker voor reclamedoeleinden.

Verdere informatie en de gegevensbeschermingsbepalingen kunt u vinden in de Verklaring Gegevensbescherming van Google via: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.


Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij zo genoemde Conversion-Tracking. Als u op een door Google ingeschakelde advertentie klikt wordt een Cookie voor Conversion-Tracking geplaatst. Bij Cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internet-browser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze Cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet ter persoonlijke identificatie van de gebruiker. Bezoekt de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en de Cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij zien, of de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina doorgestuurd werd.

Iedere Google AdWords-klant krijgt een andere Cookie. De Cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten gevolgd worden. De met behulp van Conversion-Cookies ingewonnen informatie dient ertoe, conversie-statistieken voor AdWords-klanten samen te stellen, die zich voor Conversion-Tracking hebben opgegeven. De klanten zien het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een van een Conversion-Tracking-Tag voorziene pagina verder geleid werd. Zij krijgen echter geen informatie, waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Wanneer u niet aan Tracking wilt deelnemen, kunt u tegen dit gebruik bezwaar maken, door de Cookie van de Google Conversion-Trackings via uw internet-browser bij gebruikersinstellingen eenvoudig te de-activeren. U wordt dan niet in de Conversion-Tracking statistieken opgenomen.

Het opslaan van “Conversion-Cookies” geschiedt op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De websiteaanbieder heeft een gerechtigd belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als ook zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vind u in de Gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het plaatsen Cookies geïnformeerd wordt en Cookies alleen bij uitzondering accepteert, de acceptatie van Cookies voor bepaalde gevallen of algemeen uitsluit alsook het automatisch wissen van de Cookies bij afsluiten van de browser activeert. Bij de de-activering van Cookies kan de functionaliteit van deze website ingeperkt zijn.
 5. Plugins en Tools


YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google aangeboden site YouTube. Aanbieder van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze van een YouTube-plugin voorziene pagina bezoekt, wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Daarbij wordt aan de YouTube-server meegedeeld, welke van onze pagina’s u bezocht heeft.

Wanneer u in uw YouTube-account ingelogd bent, stelt u YouTube in staat, uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te voegen. Dit kunt u verhinderen, wanneer u zich uit uw YouTube-account uitlogt.

Het gebruik van YouTube geschiedt in het belang van een aantrekkelijke voorstelling van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtigd belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Verdere informatie over omgang met gebruikersgegevens vind u in de Verklaring Gegevensbescherming van YouTube via: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.


Google Web Fonts

Deze site maakt voor een uniforme afbeelding van lettertypen gebruik van zo genoemde Web Fonts, die door Google ter beschikking worden gesteld. Bij het oproepen van een pagina laadt uw browser de benodigde Web Fonts in de browsercache, om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Met dit doel moet de door u gebruikte browser verbinding opnemen met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google informatie over het feit, dat via uw IP-adres onze website opgeroepen werd. Het gebruik van Google Web Fonts geschiedt in het belang van een eenvormige en aantrekkelijke vormgeving van ons online-aanbod. Dit vormt een gerechtigd belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaard lettertype van uw computer gebruikt.

Verdere informatie over Google Web Fonts kunt u vinden via https://developers.google.com/fonts/faq en in de Verklaring Gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruiken van de functies van Google Maps is het noodzakelijk, uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel gestuurd naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op de website getoonde plaatsen. Dit vormt een gerechtigd belang in de zin van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vind u in de Verklaring Gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, hoe lang de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.
De opslag en analyse van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6 lid 1 lit. a DSGVO en § 25 lid B. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in de gegevensbeschermingsvoorschriften van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://policies.google.com /terms?hl=de .


Panoramacamping Westendorf, Mühltal 70, A-6363 Westendorf / Tirol / Austria
Phone: +43 5334 6166, Fax: +43 5334 6843, E-Mail: info@panoramacamping.at, Info: Imprint, Privacybeleid

Tirol Camping    Camping Card    Camping Info      PinCamp     CC   DCU 19   Logo Rund 1 Kopie Kopie
Wij gebruiken cookies en gebruikersgegevens om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken en continu te verbeteren. Voor dit doel slaan wij en onze partners persoonlijke technische gegevens over gebruiksgedrag en apparaten op voor analyse-, marketing- en optimalisatiedoeleinden. Door verder te gaan, gaat u ermee akkoord dat u instemt met het gebruik van cookies op onze website en het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid.